IRIFF - 5487میثاق معمارزاده امروز با حضور در كلینیك باشگاه الاهلی پیگیر وضعیت درمانی خود شد. 5487فرید زرینه، پزشك تیم فوتبال پرسپولیس امروز همراه میثاق معمارزاده در كلینیك باشگاه الاهلی حاضر شد تا با استفاده از تجهیزات پزشكی این باشگاه، روند درمان میثاق را ادامه دهد. زرینه وضع عمومی معمارزاده را رو به بهبود دانست و از رسیدن وی به آمادگی تا یك هفته دیگر خبر داد. وی وضعیت پزشكی دیگر بازیكنان حاضر در اردوی پرسپولیس در دبی را خوب توصیف كرد. 5487